Klachtenreglement

Peuterspeelzaal St. Maarten doet haar uiterste best om kwalitief hoogwaardige opvang te bieden aan uw kind. Desondanks kan het zijn dat u als ouder/verzorger een klacht hebt.

Peuterspeelzaal St. Maarten heeft in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen onderhavig klachtenreglement opgesteld. Hierin wordt de werkwijze beschreven bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze (schriftelijk) worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, zijnde de secretaris van het Bestuur. Hij/zij is te bereiken per e-mail: secretaris@peuterspeelzaalsintmaarten.nl.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op

Via onderstaande link kunt u kennisnemen van ons klachtenreglement.